Logo cgkede.nl
Komende uitzendingen
za 11-07-2020 19:30
Sing
Afbeelding Algemeen
zo 12-07-2020 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. A. Versluis (Ede)
De dienst bijwonen is alleen mogeli...
Organist:
F. ter Horst
zo 12-07-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
kandidaat S.M. Buth (Nunspeet)
De dienst bijwonen is alleen mogeli...
Organist:
A. Vierbergen
Uitzending gemist?
zo 05-07-2020 18:30
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. P.D.J. Buijs (Nunspeet)
Thema: Christus' brief aan Pergamus...
Organist:
J. Mateman
zo 05-07-2020 10:00
Kerkdienst
Afbeelding Algemeen
Voorganger:
ds. W.W. Nijdam (Alblasserdam)
Organist:
A. Vierbergen

Naar de diensten / live meeluisteren audiotrack | Live stream uitzendingen via YouTube ondemand_videoWat is een kerkdienst

De kerkdienst

Iedere zondag komen wij twee keer samen in ons kerkgebouw “De Tabernakel”.

Tijdens de kerkdienst luisteren we naar een preek (God spreekt daarin tot ons, Zijn gemeente), zingen we psalmen en bidden samen.

Een kerkdienst is de plaats waar God naar ons toe komt met het doel dat wij Hem zullen (leren) kennen en liefhebben. Dit gebeurt door de verkondiging van Zijn Woord ( preken ). Het is de Heilige Geest die vooral gebruik maakt van de prediking van het Evangelie (“blijde boodschap” – het Woord van God), zodat we ons ook aangesproken weten.
Omdat deze God een volmaakt en heilig God is, is een houding van eerbied en respect belangrijk.
Een kerkdienst duurt gemiddeld vijf kwartier. Op zondag ontmoeten we God èn elkaar! Al zitten in deze dienst veelal de leden van deze kerk, uiteraard is iedereen van harte welkom!

Hoe verloopt een kerkdienst?

De dienst verloopt in de regel als volgt:

 • Mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Gemeentezang
 • Voorlezing van de Tien Geboden ( ’s morgens )
 • Gemeentezang
 • Gebed
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
 • Collecte
 • Gemeentezang
 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
 • Preek
 • Gemeentezang
 • Dankgebed
 • Geloofsbelijdenis (’s avonds)
 • Gemeentezang (slotlied staande)
 • Zegen
 • Einde van de kerkdienst

Stil gebed
Aan het begin van de dienst is er ruimte voor een persoonlijk gebed.

Votum en groet
Het eerste in een kerkdienst na het “stil gebed” is een gebed met betrekking tot Gods hulp en een belijdenis van onze afhankelijkheid van God. “Onze hulp is in de Naam van de HEERE… enz.” Die belijdende bede is het zogenaamde votum. Die wordt door elke predikant biddend uitgesproken, met gevouwen handen en gesloten ogen.
De “groet” aan het begin van de dienst wordt door de predikant uit naam van de HEERE uitgesproken. “Genade en vrede zij u van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus … enz.” Deze woorden zijn dus niet van de voorganger zelf maar komen uit het woord van God, de Bijbel. Het wil eigenlijk zeggen dat God Zelf Zijn gemeente tegemoet komt met genade en vrede. De predikant heft hierbij één of twee hand(en) op.

Voorlezing
′s Ochtends wordt de Wet van God, de Tien Geboden, voorgelezen.
In de avonddienst wordt het geloof beleden met de “woorden van heel de Christelijke Kerk”, d.i. de Geloofsbelijdenis

Gebed
De dominee spreekt het gebed namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed brengen we God alle lof, eer en dank toe; we belijden onze schuld, vragen om vergeving. Verder vragen we een zegen over deze dienst. Ook wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, wanneer er vreugde is of verdriet, ziekte en zorgen, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.

Lezing
Het lezen van een gedeelte uit de Bijbel. De tekst is het Bijbelgedeelte waar de dominee in de preek in het bijzonder de aandacht aan geeft.

Preek
Naar aanleiding van een gelezen tekst uit de Bijbel houdt de predikant een preek; dit is het Woord van God verkondigen.

Dankgebed
De gemeente dankt God o.a. voor de preek en het verloop van de dienst.

Collecte of inzameling van de gaven
Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel. Deze gave is een uiting van dank aan de Heere. Ook ons geld hebben wij van God gekregen.
Er wordt in iedere dienst voor drie verschillende doelen gecollecteerd, die aan het begin van de dienst worden meegedeeld.

Zegen
Aan het einde van elke kerkdienst spreekt de predikant de zegen uit. Hij heft dan zijn handen omhoog en zegt dan: “Ontvangt nu Gods zegen”. Hij spreekt dan de volgende Bijbelwoorden uit: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest [zij] met u allen. Amen.”

De Heilige Doop
Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een teken dat God naar je toe komt om een verbond met je te sluiten. God laat horen en zien dat de belofte bij dat verbond waarheid is. Hij verzegelt dat met een teken. God is trouw aan Zijn Woord. Heel de Bijbel is vol van de trouw van God. Zo vertelt ook de kinderdoop ons heel duidelijk wie God is. Wat God ons belooft, wordt dan zichtbaar. Het doopformulier wordt hierbij gelezen.

Het Heilig Avondmaal
Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij gedenken we dat onze Heere Jezus Christus voor ons gestorven is en zo de vrede met God heeft hersteld. Deze viering is voor leden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Ook wordt vooraf een gedeelte van het Avondmaalsformulier gelezen.

Muziek in de kerkdienst
Het zingen in de kerkdiensten wordt begeleid met een kerkorgel.